Historik

 

2014 – 2015

Bolaget grundas oktober 2014 och fastighetsinnehavet uppgår till en byggklar tomt värderad till 2,6 MSEK.

Under 2015 genomför Bolaget nyproduktion av 20 bostadsrättslägenheter utanför Lund som sedan avyttras under året. SIG Invest upptar under året ett obligationslån om 60 MSEK som noteras på Nasdaq First North Bond Market. Likviden används för att förvärva fem fastigheter och fastighetsbeståndet uppgår därefter till 291,5 MSEK.

 

2016 – 2017

Under 2016 förvärvas sju fastigheter och två avyttras. Stockholmsfastigheten Strykmåttet 4 avyttras efter utveckling och ombildning till bostadsrätter vilket bidrog till bolagets resultat för året på 63,7 MSEK. Fastighetsvärdet uppgick till 329 MSEK vid årets slut.

Stockholmsbeståndet som tidigare var ett joint-venture med 54 procents ägarandel apporterades under 2017 in i SIG Invest. Bolaget förtidsinlöser obligationslånet som emitterades under 2015 för att minska räntekostnader. Fastighetsbeståndet uppgick vid utgången av 2017 till 473,7 MSEK.

 

2018 – 2019

Bolaget förvärvar tre fastigheter i Malmö. Fastigheten i Helsingborg avyttras till bostadsrättsföreningen Fågelsången 20 och tomterna i projektet Härfågeln i Limhamn beviljas bygglov och försäljningen inleds.

SIG Invest genomför omvänt förvärv av Deflamo och noteras på Nasdaq First North Growth Market. Nio av tio tomter i Härfågeln avyttras.

Marknadsvärdet av fastighetsbeståndet uppgår till 643 MSEK per den 30 september 2019.