Deflamo AB:s aktier (under namnändring till Signatur Fastigheter AB) erhåller godkännande från Nasdaq att kvarstå som upptagna till handel på First North Growth Market med anledning av det omvända förvärvet av SIG Invest och offentliggör bolagsbeskrivning.

Deflamo AB och SIG Invest AB har ingått ett avtal om att Deflamo AB förvärvar samtliga aktier i SIG Invest genom apportemission förutsatt godkännande vid extra bolagsstämma i Deflamo den 22 november 2019. Deflamo AB föreslås att byta namn till Signatur Fastigheter AB (publ) i samband med förvärvet. Beslutet om namnbyte fattas på den extra bolagsstämman.

Med anledning av transaktionen ovan har Nasdaq godkänt den nya koncernen för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market. Av beslutet följer att förvärvet och Bolagets informationsgivning fullföljs i enlighet med vad som framgår av den dokumentation som inkommit inom ramen för den nya noteringsgranskningen.

Med anledning av transaktionen har Deflamos styrelse upprättat en bolagsbeskrivning som offentliggjorts. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på SIG Invest hemsida (www.siginvest.se).
I bolagsbeskrivningen presenteras oreviderad ny finansiell information avseende kapitalstruktur och skuldsättning för den sammanslagna koncernen per den 30 september 2019, som inte tidigare publicerats.

Om SIG Invest                 
Bolagets verksamhet består i att förvärva, förädla och förvalta både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Bolagets strategi är att skapa tillväxt genom fastighetsutveckling och stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

Om Deflamo                    
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flam¬skydds¬produkter och tillhörande tjänster. Utöver F&U-tjänster som förändrar och utvecklar flamskydds¬marknaden tillverkar bolaget även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för sina egna produkter.

Rådgivare
Augment Partners AB agerar rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till SIG Invest i Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: astren@siginvest.se

 

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
info@siginvest.se