Bolagsordning

 

Bolagsstämman – årsstämma och extra bolagsstämma – är det högsta beslutande organet i Signatur Fastigheter. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att fatta beslut.

I dessa beslut ingår bland annat att fastställa årsredovisningen, besluta om disposition av Bolagets resultat, besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och VD, besluta om styrelsens sammansättning, besluta om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning samt andra väsentliga frågor som kräver beslut av stämman. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Formalia kring bolagsstämman regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen och är anmälda på sätt bolagsordningen föreskriver har rätt att delta vid bolagsstämman, personligen eller genom ombud.

Vid bolagsstämman äger samtliga aktieägare samma förslags- och deltaganderätt. Varje A-aktie har tio röster medan varje B-aktie har en röst. Kallelse till årsstämman och extra bolagsstämma, som ska behandla förslag till ändring av bolagsordningen, ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske senast två veckor före stämman. Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. För att ett ärende med säkerhet ska kunna tas upp i kallelsen till bolagsstämman ska en skriftlig begäran om att få ett ärende behandlat vid bolagsstämman inkomma till styrelsen senast två månader innan stämman.

I vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen en kvalificerad majoritet av på stämman representerade röster och kapital. I vissa mer ingripande frågor föreskriver aktiebolagslagen dessutom att en viss miniminivå av antalet aktier i bolaget är representerade vid stämman för att stämman ska vara beslutsför.

Enligt Signatur Fastigheters bolagsordning hålls stämmorna i Malmö.

 

Ladda ner Bolagsordning PDF